Shopping Cart
    DARMOWA DOSTAWA OD  299 PLN     
    WYSYŁKA W   24H          
    KUP TERAZ, ZAPŁAĆ ZA   21 DNI          

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

“TORBA PLAŻOWA ZA 1 ZŁ”

 

(„Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „TORBA PLAŻOWA ZA 1 ZŁ” (zwanej dalej „Promocją”) jest Spółka VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 07-300, przy ulicy Różańskiej 18 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2.  Okres obowiązywania Promocji: od 16.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. lub do wyczerpania       zapasów („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego marki KIDSPACE www.kidspace-shop.com („Sklep”) oraz w siedzibie VESTOM Sp. z o.o.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu towaru za minimum 199 zł brutto (woreczki) lub 399 zł brutto (torba plażowa) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na warunkach określonych w Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik pod warunkiem nabycia w Okresie Obowiązywania Promocji (w ramach jednej transakcji), towaru o łącznej wartości 199 zł brutto nabywa prawo do nabycia woreczków Wash me/Wear me, po cenie promocyjnej 1 zł brutto. Uczestnik pod warunkiem nabycia w Okresie Obowiązywania Promocji (w ramach jednej transakcji), towaru o łącznej wartości 399 zł brutto nabywa prawo do nabycia Torby Plażowej, po cenie promocyjnej 1 zł brutto.
 3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym Organizatora.
 4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towaru zakupionego w Okresie Obowiązywania Promocji, przy zakupie którego Uczestnik Promocji zakupił towary objęte promocją za 1zł (np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w § 2 ust. 2 Regulaminu (tj. nabycia towaru za minimum 199 zł lub 399 zł brutto), Uczestnik powinien, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru, odstąpić od umowy także w zakresie „TORBY PLAŻOWEJ za 1 zł”, której nabycie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu towaru/ów zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek zakupu ww. „TORBY PLAŻOWEJ ZA 1 zł” , w cenie promocyjnej wskazanej w § 2 ust. 2 Regulaminu albo przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady Produktu/ów.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 7. Niniejsza Promocja łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną w sklepie internetowym oraz siedzibie Organizatora Promocji.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2019 r