Koszyk
ikona dostawy     DARMOWA DOSTAWA OD  199 PLN     
ikona wysyłki     WYSYŁKA W   24H          
ikona zakupu     KUP TERAZ, ZAPŁAĆ ZA   21 DNI          

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
  prowadzonej przez VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
  za pośrednictwem sklepu internetowego www.kidspace-shop.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz
  określa zasady i warunki świadczenia przez VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą w
  Ostrowi Mazowieckiej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
  dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi
  przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w
  zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w
  zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
  przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych
  w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
  przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z
  którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
  uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta
  Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
  prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w
  Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
  funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11. Sprzedawca – oznacza VESTOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi
  Mazowieckiej (07-300), ul. Różańska 18, NIP: 7591743445, REGON:
  363575038, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598472, o kapitale
  zakładowym w wysokości 300.000 złotych;
  e-mail: kontakt@kidspace-shop.com, będącą jednocześnie właścicielem
  Sklepu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod
  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kidspace-shop.com.
 13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
  pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy
  sprzedaży.
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub
  Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w
  sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas
  odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
  odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na
  zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,
  prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,
  Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć
  zamieszczanych na Stronie
  Internetowej Sklepu należą do ich prawnych właścicieli, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z prawem.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
  możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
  przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz
  typów połączeń internetowych. Minimalne
  wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej
  Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11
  lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z
  włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz
  łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona
  Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości
  ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania
  przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer
  Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie
  plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu
  na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia
  końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian
  konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu
  zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć
  mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia
  końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak
  spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej
  Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta
  aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
  oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony
  Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
  Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
  naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet
  i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może
  się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować
  właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
  zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy
  antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą
  o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
  Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
  naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej
  Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
  Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
  wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy
  poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
  rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
  odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
  niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
  formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą
  chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
  Prowadzenie Konta Klienta,
  zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian
  podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
  Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
  Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
  kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany.
  Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ
  DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej
  Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w
  „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez
  wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie
  Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką
  zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za
  wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie
  jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
  zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
  poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu
  zamówienia do realizacji. Informacja
  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o
  przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania
  przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
  warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej
  Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub
  składania zamówienia adres.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i
  wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w
  związku z Umową sprzedaży, o których
  Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu
  zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku
   realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez
   Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu
   środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl,
   obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w
   Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po
   przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
   zamówienia oraz po
   otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPro o dokonaniu
   płatności przez Klienta);
  3. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal,
   obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą
   w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta
   zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
   przyjęcia zamówienia oraz po
   otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu
   płatności przez Klienta);
  4. Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w
   tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu
   Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z
  zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę
  przedpłaty.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym
  mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy
  termin na dokonanie płatności i informuje o nim
  Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
  płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
  terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
  bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca
  prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy
  sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie
  Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
  Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na
  adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
  Sprzedawcę.
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub
  uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
  spisania właściwego protokołu.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
  przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
  Towary.
 9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
  podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
  Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem
  ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego
  odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę,
  Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i
  prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma
  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
   Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
   niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
   wadę usunie.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub
   naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość
   obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient
   może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady
   żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru
   żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z
   umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
   nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
   Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
   Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także
   bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny
   sposób zaspokojenia.
  2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
   Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad
   lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
   Klienta.
   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
   doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w
   sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim
   możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
   wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi
   Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
  dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego
  Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
  Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
  przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed
  upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient
  może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu
  ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od
  wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub
  złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
  bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
  Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
  ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji
 7. związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku
  z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą
  elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona
  w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@kidspace-shop.com.
  W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis
  zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż
  w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi
 8. odpowiedzi. sporów,
  Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania
  o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r.,
  o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
  udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i
  treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
  Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie
  14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
  objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Vestom Sp. z o.o., ul. Różańska 18, 07-300 Ostrów Mazowiecka, +48 789 454 333, e-mail: kontakt@kidspace-shop.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za
  niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
  zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy
  sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt
  Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze
  zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z
  powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany
  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak
  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy
  sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres
  Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko
  bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu
  rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
  poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
  Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności za pobraniem, rekomendujemy podanie (np. w formularzu odstąpienia od umowy kupna lub w wiadomości e-mail) numeru konta bankowego, przyspieszy to wysyłkę zwrotu do konsumenta.
 12.  Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne:

  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Prowadzenie Konta Klienta;
  4. Zamieszczanie opinii (blog).
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
  godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu
  oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym
  poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
  umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu
  wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej
  chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres
  poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny
  udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu
  wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą
  elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu
  rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje
  umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
  elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o
  nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany
  jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
  informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
  oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej
  Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez
  wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w
  każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za
  pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na
  zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi
  dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego
  Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też
  śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już
  zrealizowanych.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta
  Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta
  Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia
  żądania.
 12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
  Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu
  indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w
  szczególności Towarów.
 13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega
  na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej
  Sklepu.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i
  usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
  Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa
  lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
  zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
  względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta
  zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
  Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych
  przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej
  podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i
  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w
  formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego
  rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie
  wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego
  działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który
  zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw
   własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów,
   przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe)
   i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11
   Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących
   osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób,
   których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów
   oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich
   wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego
   Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11
   Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania
   wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody
   osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11
   Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści
  pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług,
  o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr
   osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z
   ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności
   przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze
   zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych
   osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez
   użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za
   obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,
   przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu,
  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści
  zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o
  których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co
  do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich
  organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego
  Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi
  bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę
  umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
  publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra
  osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej
  konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie
  zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
  niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej
  Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług
  drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
  zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww.
  umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia
  woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego
  zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
  poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty
  elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
  wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi
  Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku
  umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat
  przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
  zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej
  Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony
  będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
  siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
  pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
  rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
  Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje,
  że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
  dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
  Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania
  na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni
  przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za
  pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
  tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści
  Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co
  skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.